Přihlaš se

Často kladené otázky

Co skauti během roku dělají?

Každý týden probíhají pravidelné schůzky, které trvají 1,5-2 hodiny. Schůzky probíhají po družinách, které mají zhruba 5-10 členů. Družiny mají v průběhu let stálé složení, aby se z dětí vytvořila dobrá parta. Vedle pravidelných schůzek pořádáme zhruba ve dvou-čtyřtýdenním intervalu nějakou další akci. Může jít o tématicky zaměřené páteční odpoledne (sportovní odpoledne, rukodělná činnost, drakiáda, bruslení, deskové hry), o jednodenní výpravu do okolí Brna nebo o vícedenní výlet do zajímavých míst v celé České republice. Vrcholem naší činnosti jsou týdenní-třítýdenní letní tábor pod stany nebo indiánskými stany tee-pee.

Kdo se o děti stará a jakou mají tito lidé kvalifikaci?

V čele oddílu je vždy plnoletý vedoucí (často studenti VŠ), který má tzv. vůdcovskou zkoušku, což je kvalifikace pro vedení dětských kolektivů a vedení letních táborů akreditovaná u Ministerstva školství ČR. Oddíl se skládá z družin, které vedou obvykle 1-2 „družinoví rádcové“. Ti jsou ve věku 14-22 let a často studují střední nebo vysokou školu. Většina družinových rádců absolvovala kurzy pro práci s dětmi (rádcovský kurz nebo čekatelský kurz) a navíc pracují pod dozorem vůdce oddílu nebo některého z jeho zástupců. Zázemí (materiální, hospodářské, administrativní) oddílům zajišťuje středisko vedené střediskovou radou. V ní jsou plnoletí zkušení vedoucí, kteří mimo jiné také monitorují činnost oddílů.

Nehrozí dítěti nějaké nebezpečí nebo ohrožení jeho mravního vývoje?

Na skautských bývá obvyklý zákaz konzumace drog a alkoholu a také zákaz kouření. Děti nemají příležitost se k návykovým látkám dostat a ve svých vedoucích nemají negativní vzory. V oddílech a družinách se důsledně věnujeme prevenci proti šikaně. Našim cílem je udělat z kluků či holek partu, která táhne za jeden provaz. Vedoucí nenechají děti prát se, vzájemně se slovně napadat nebo mluvit sprostě. I v této oblasti jim jdou také sami příkladem. Osobnímu selhání jednotlivých vedoucích se bráníme několika způsoby. Vedoucím je odpovědnost svěřována postupně a teprve po zvládnutí lehčích úkolů jsou jim svěřovány úkoly složitější. Navíc funguje dvojitá kontrola od vedoucího oddílu a ze strany střediskové rady. Všichni vedoucí, jimž je svěřena větší odpovědnost, museli projít minimálně jedním dlouhodobějším kurzem a museli předložit potvrzení od lékaře pro práci s dětmi.

Kolik skautování stojí?

Naše činnost je financována z části z prostředků členů a z části z dotací a grantů. Roční členský příspěvek pro děti se pohybuje v závislosti na možnostech a zázemí střediska od 400 do 1500 Kč. Další náklady jsou spojeny s jednodenními, víkendovými či delšími akcemi (Cena vícedenní akce závisí na její délce, na místě a na ročním období). Vedoucí si platí akce obvykle ze svého, jejich cena je při dobrém hospodaření snížena o nespotřebovanou rezervu nebo o peníze získané z grantů psaných za tímto účelem.

V čem jsou skauti jiní než třeba pionýři nebo tábornická unie?

Junák (což je název české skautské organizace) je největším sdružením věnujícím se práci s dětmi v České republice a skauting je v této oblasti největším hnutím na světě. V ČR mají proto skauti nevětší síť kluboven, nejvíce (co do počtu i co do rozmanitosti) vzdělávacích kurzů pro vedoucí a pořádají nejvíce celorepublikových různě zaměřených akcí. Junák má rozpracované metody práce s dětmi a podpůrné materiály pro vedoucí. Být skautem znamená také možnost účastnit se mezinárodních akcí nebo najít zázemí v každé zemi na světě (pouze v 6 zemích na světě nejsou skauti). Pro starší je to možnost cestovat, učit se jazyky a získávat kontakty.

Skauti se také nesnaží děti pouze krátkodobě bavit, ale i dlouhodobě rozvíjet tak, aby až vyrostou, byly ve společnosti spokojeny a úspěšné a aby dokázaly naslouchat a pomáhat lidem kolem sebe. Učíme děti vycházet s druhými v kolektivu, vedeme je k samostatnosti (právě u nás dostává většina dětí poprvé v životě odpovědnost za nějakou akci či projekt – samozřejmě pod kontrolou někoho zkušeného) a snažíme se je rozvíjet po stránce fyzické (např. sporty, pohybové hry, výlety do přírody), duševní (např. poznávání věcí kolem sebe, rozvoj logického myšlení) i duchovní (morální).