Přihlaš se
Historie

Obnovení činnosti v roce 1968

Ing. Milan Příleský, upraveno

Takzvané „Pražské jaro“ vlilo do junáckých činovníků novou naději:

 • 9.1.1968 zazněla po dlouhých letech junácká hymna a „večerka“ na pohřbu bývalého velitele Junáka, prof. Bohuslava Řeháka
 • 29.3.1968 zahájil Junák v Praze svou činnost pod vedením Dr.Rudolfa Plajnera a Vlasty Koseové
 • 1.4.1968 začal v Brně pracovat pod vedením br. Ulbrichta přípravný výbor pro obnovu Junáka.
 • 12.4. byla ustavena Junácká rada Jihomoravského kraje v čele s br. Ulbrichtem a ses. Machovou.
 • 16.4. žádá nové vedení ČSM pro Junáka plnou rehabilitaci, souhlasí s odchodem Junáka s organizace ČSM a uznává svobodné rozhodnutí dětí pro členství v organizaci, kterou si samy zvolí. Junáci ve Svazarmu vytvořili Svaz Junáků v čele s F.A. Elstnerem.
 • 25.4.přijel do Brna náčelník Dr. Rudolf Plajner a ve svém projevu připomenul orientaci Junáků na socialistický charakter nově vzniklé organizace, která spočívala v mravní, ideové a branné výchově mládeže i dospělých ve prospěch socialistické republiky v duchu demokracie a socialismu.
 • Do konce dubna 1968 se zformovalo k činnosti 74 oddílů, které měly své vedoucí a většinou i klubovny.
 • 1.5.1968 pochodovalo v brněnském májovém průvodu 415 krojovaných skautů a skautek s 32 vlajkami družin, 9 oddílovými vlajkami a s vlajkou okrskovou.
 • O prázdninách 1968 bylo uspořádáno 25 stálých a několik putovních táborů
 • 21.8.1968 bylo Československo přepadeno armádami Varšavské smlouvy. Tím sice skončilo „Pražské jaro“, ale práce v oddílech pokračovala.
 • 2.10.1968 schválilo ministerstvo vnitra stanovy Junáka.
 • 23. a 24. 11. 1968 se konal v Praze III. Junácký sněm, na němž byly přijaty nové stanovy, které však již neobsahovaly možnost zakládání oldskautských a křesťansky orientovaných oddílů.

Podmínkou schválení stanov ministerstvem vnitra byl vstup Junáka do připravovaného Sdružení organizací dětí a mládeže (SODM). V důsledku všech změn se Junák stal dobrovolnou, demokraticky řízenou a politicky angažovanou organizací, která se podílí na mimoškolní výchově podle zásad socialistické výchovy uvědomělého občana socialistické země.

O prázdninách 1969 bylo uspořádáno 72 letních táborů za účasti 2782 skautů a skautek a 10 táborů putovních. Proběhly rovněž dvě lesní školy. K 30.9.1969 bylo v Brně registrováno 3008 členů Junáka. Všechna aktivní činnost Junáka, který se chtěl v rámci svého slibu „…a sloužiti jí [vlasti] věrně v každé době“ podílet na službě republice a v jehož tendencích nikdy nebylo ani teoreticky, ani prakticky, uplatňování protistátních myšlenek a akcí, vyústila do prázdna. Ustavení SODM, jevící se zpočátku jako pokroková cesta, ztrácelo postupně svůj vstřícný charakter a měnilo se v nátlakové opatření. Brzy se ukázalo, že oficiálně vydávané proklamace byly pouhou iluzí a včlenění Junáka do jednotné organizace bylo tím nejnešťastnějším řešením.

Hospodářská, ale i výchovná samostatnost byla jen na papíře. Výrok jednoho z členů vedení SODM, že „skauting je polofašistická organizace“ způsobil mnoho zla a postihů skautským činovníkům. Několikaleté žaláře byly jen jedním z jeho důsledků. Rovněž zákaz dalšího studia na vysokých školách způsobil mnoho deformací, které socialistické republice nejen neprospěly, ale naopak ji značně poškozovaly.

Junáčtí pracovníci pak byli z jednotné organizace vytlačováni pod nejrůznějšími záminkami, z nichž nejpodstatnější byla, že při práci s mládeží používají junácké metodiky. Oddíly byly rozpouštěny, vedoucím pracovníkům byla zakazována činnost s mládeží a to nejen v PO, ale i v podnikových TOM. Ani postih na pracovištích nebyl výjimkou. Konečným důkazem falešnosti slibů o samostatnosti Junáka v SODM bylo prohlášení Ústřední rady Junáka ze dne 1.2.1970 vydané na základě usnesení ÚV KSČ o začlenění Junáka do jednotné organizace. Toto prohlášení obsahuje závazný pokyn k ukončení činnosti Junáka jako samostatné organizace. A tak Brněnská rada Junáka oficiálně ukončila svoji činnost ke dni 19.6.1970 a projevila pod ěkování všem, kteří se o úspěch organizace zasloužili. Ještě o prázdninách však proběhlo 101 skautských táborů s 2940 dětmi a 103 vedoucími, z celkového počtu 3156 registrovaných členů (tj. 96,4%!).