Přihlaš se
Historie

Prof. MUDr. Karel Hora

Karel Hora se narodil 7.6.1901 v Brně. V letech 1912 – 1920 navštěvoval 1. české státní gymnázium na Schmerlingově ulici (dnešní Třída kpt. Jaroše), kde v roce 1920 maturoval. Po absolvování lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně promoval 15.12.1928. Již po dobu studií byl demonstrátorem v Anatomickém ústavu lékařské fakulty Masarykovy univerzity (AÚLFMU), od 1.11.1923 již zástupcem asistenta a do konce studií asistentem. V AÚLFMU zůstal i po promoci a od 18.1.1932 získal docenturu. Mimořádným profesorem byl jmenován 14.8.1938 a 15.2.1939 se stal přednostou AÚLFMU a byl jím až do uzavření vysokých škol okupanty. Od roku 1939 byl ředitelem Ošetřovatelské školy v Brně.

V letech 1940 – 1941 se zúčastnil odbojové práce jako vedoucí buňky. Odbojová činnost byla velmi rozsáhlá (buňka měla dvě radiostanice pro spojení s Londýnem a Moskvou). 4.10.1941 byl Hora zatčen Gestapem, dne 13.1.1942 odsouzen stanným soudem v Brně k trestu smrti a odeslán do Mauthausenu, kde byl 7.5.1942 zastřelen.

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 11.4.1946 byl MUDr. Karel Hora jmenován řádným profesorem in memoriam v oboru normální anatomie s účinností od 1.5.1942.

Karel Hora prošel skautskou výchovou ve „skautském odboru“ na I. českém státním gymnáziu ve školním roce 1918/1919. V roce 1919 byl již vůdcem 2. oddílu Baden-Powellových skautů v Brně, později ve Svazu junáků-skautů RČS. Od 8.5.1920 převzal vedení 8. oddílu Brno. Od listopadu 1923 byl jmenován zástupcem župního zpravodaje župy Brno, kterou zastával až do listopadu 1930. V červenci 1923 absolvoval první lesní školu v Jemčině, v roce 1924 již vedl spolu s místonáčelníkem J. Nebeským prvou Moravskou lesní školu u Medlova. Byl zakladatelem družiny Mawadani 1.1.1926 a téhož roku již vedl ÚLŠ v Lukově. Již 15.3.1925 byl zástupcem zpravodaje LŠ u náčelnictva, od března 1931, po odchodu F.A. Elstnera, se stal zpravodajem LŠ u náčelnictva. Práce MUDr. Karla Hory v odboji byla oceněna Náčelnictvem Junáka udělením „Junáckého kříže – za vlast 1939 – 1945“, zlatý stupeň, in memoriam, dne 28.10.1946.

Karel Hora dovedl pracovat velmi intenzivně ve dne i v noci, zdařile organizoval, konferoval, jednal s klidem, cílevědomě šel za svou věcí, uměl přesvědčivě přednášet, publikovat a předávat svoje zkušenosti. Jeho kariéra lékaře, jak odborná tak vědecká, byla vyčerpávající a rychlá, jako kdyby měl za svůj krátký život naplnit poslání a povinnosti, co mnohý nedokáže ani za dvojnásobnou délku života. Neváhal dát svoje síly a zkušenosti do služeb vlasti, za což položil svůj život. Odešel předčasně v nedožitých 41 letech a zazářil jak jasná hvězda, jak ve svém lékařském povolání, tak i v práci pro skautské hnutí.