O okresu

Předsednictvo okresní rady

Okres Brno-město sdružuje 16 brněnských středisek, působících na území města Brna. Je jejich nadřazenou organizační jednotkou Junáka. Okres tvoří komunikační spojku mezi středisky a krajem či přímo ústředím Junáka. Mimo to zajišťuje střediskům, oddílům či jednotlivcům servis – pestrou paletu možností a služeb, aby klíčová skautská činnost, výchova dětí a mládeže, mohla být vykonávána v co nejlepší kvalitě. O tom, co konkrétně poskytujeme, se můžete dočíst v sekci Pro brněnské skauty.

O činnosti okresu rozhoduje okresní rada neboli tzv. plénum, jež se schází třikrát ročně. Plénum je složeno z předsedy rady, místopředsedů rady a vedoucích všech šestnácti brněnských středisek. V mezidobí řídí agendu okresu předsednictvo okresní rady. Tvoří ho předseda (David Kolínek), místopředsedakyně (Barbora Zedníčková – Aya) a zpravodajové, které si pro konkrétní oblasti předseda okresu se souhlasem pléna jmenuje.

David Kolínek

Předseda okresní rady

  • Řízení jednání rady (programy, zápisy – spolu s tajemnicí)
  • Zastupování okresu v Jihomoravské radě dětí a mládeže, vůči Skautskému institutu v Brně, KRJ, Ústředí
  • Koordinace návštěv střediskových rad a velkých střediskových akcí
  • Sestavení, aktualizace, plnění, vyhodnocování plánu činnosti okresu

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

  • Využití dronu pro dokumentaci tábořišť a základen

Barbora Zedníčková – Aya

Místopředsedkyně okresní rady, výchovná zpravodajka

  • Spolupořádání setkání výchovného charakteru
  • Postupové závody (Svojsíkův závod, Závod vlčat a světlušek)
  • Kontroly letních táborů

S čím mám možnost pomoci i mimo náplň ORJ:

Revizní komise okresu

Okresní rada Junáka Brno-město má svůj kontrolní orgán, kterým je revizní komise. Její členové nesmí být zároveň členy okresní rady, aby tak byla zajištěna nezávislost kontrolního orgánu. Revizní komise okresu má právo kontrolovat jak činnost okresu samotného, tak i jemu podřízených jednotek. V současnosti pracuje revizní komise ve složení:

Vojtěch Hanžl – Vojťál

Ludmila Tekin

Jiří Procházka – Jirshi

Jsi skaut z Brna? Okres nabízí podporu